نکته کلیدی 1

در جامعه روستایی، برخورد ها چهره به چهره است وهمه خانواده ها دارای ارزشهای مشترک فرهنگی پایدار هستند.