اهداف

1-      ایجاد بانک اطلاعات مرجع در حوزه شهری

2-      بررسی اقدامات انجام شده در کشور در حوزه مدیریت شهری

3-      بررسی اقدامات انجام شده در جهان در حوزه مدیریت شهری

4-      شناسایی عوامل مؤثر در روند کاهش یا افزایش توسعه شهری

زیر مجموعه ها

beton barbekü